ราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร ณ มิถุนายน พ.ศ. 2561

ราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร ณ มิถุนายน พ.ศ. 2561

มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้จัดทำราคาค่าก่อสร้างอาคารมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เป็นการดำริของ ดร.โสภณ พรโชคชัย ตั้งแต่สมัยที่เป็นกรรมการสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย โดยดำเนินการครั้งแรกในปี 2543 และ ดร.โสภณ ก็เป็นผู้รับผิดชอบงานนี้มาโดยตลอด แต่ในช่วงปี 2556 สมาคมฯ ไม่ได้จัดทำราคาค่าก่อสร้างเพิ่มเติม ดร.โสภณ จึงรับดำเนินการในนามของมูลนิธิฯ อย่างไรก็ตามในขณะนี้ สมาคมฯ ได้กลับมาดำเนินการเพิ่มเติมอีก แต่คงมีการปรับปรุงราคาเป็นรายปี หรือเป็นรายสะดวก มูลนิธิฯ จึงยังดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินค่าทรัพย์สิน และสำหรับประชาชน และนักลงทุนทั่วไปได้ใช้ต่อไป

           ในการดำเนินการของมูลนิธิฯ มูลนิธิฯได้ดำเนินการศึกษาข้อมูลจากทางราชการและภาคสนามมาดำเนินการจัดทำราคาค่าก่อสร้าง และต่อไปนี้เป็นรายงานการเปลี่ยนแปลงราคาค่าก่อสร้างล่าสุด

สำหรับการเปลี่ยนแปลงล่าสุดตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560-มิถุนายน 2561 (ไตรมาสที่ 2) สรุปว่ามีการเพิ่มขึ้นของวัสดุต่างๆ เฉลี่ย +1.39% โดยปัจจัยสำคัญก็คือ ไม้เพิ่มขึ้น 0.80% ซีเมนต์เพิ่มขึ้น 4.60% คอนกรีตเพิ่มขึ้น 4.00% กระเบื้องเพิ่มขึ้น 0.50% วัสดุอื่นๆเพิ่มขึ้น 0.70% และส่วนวัสดุที่ลดลง วัสดุฉาบลดลง -0.40% สุขภัณฑ์ลดลง -0.60% โดยมีรายละเอียดเป็นดังนี้:

https://i1.wp.com/ice404.files.wordpress.com/2018/08/2.png?ssl=1&w=450

           ค่าวัสดุข้างต้นเป็นส่วนหนึ่ง แต่ราคาค่าก่อสร้างยังประกอบด้วยค่าแรง และภาษีและค่าดำเนินการต่าง ๆ ดังนั้นค่าก่อสร้างที่แท้จริง เพิ่มขึ้น 1.39% ในไตรมาสที่ 1/2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้:

 โดยสรุปแล้วการปรับราคาค่าก่อสร้าง โดยใช้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของทางราชการของเดือนมิถุนายน 2561 มีผลออกมาดังนี้:

สรุปการปรับราคาค่าก่อสร้าง โดยใช้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ของเดือน มิย.61     

            1. พิจารณาโดยเทียบเคียงกับเดือน มีค.61 (มีค.61-มิย.61)

            2. จากการเทียบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน มีค.61-มิย.61 ปรากฏราคาวัสดุก่อสร้างเมื่อวิเคราะห์แล้ว ปรับเพิ่มขึ้น +1.39% โดยราคาวัสดุก่อสร้างที่ปรับเพิ่มขึ้น จากกลุ่มวัสดุ ไม้ ซีเมนต์ คอนกรีต กระเบื้อง วัสดุอื่นๆ ส่วนวัสดุที่ปรับราคาลดลง ได้แก่ วัสดุฉาบผิว สุขภัณฑ์ โดยปรับลดลงเล็กน้อย เมื่อพิจารณารวมราคาวัสดุทุกกลุ่ม ภาพรวมราคาค่าวัสดุปรับลดลง +1.39% (ผลจากการปรับเพิ่มขึ้น ของกลุ่มวัสดุ ไม้ ซีเมนต์ คอนกรีต กระเบื้อง วัสดุอื่นๆ)

            3. ค่าแรงงาน พิจารณาเท่าเดิม ไม่มีการปรับเพิ่ม

            4. กำไรภาษี ค่าดำเนินการ พิจารณาเท่าเดิม ไม่มีการปรับเพิ่ม

            5. เมื่อวิเคราะห์ทั้งค่าวัสดุ และค่าแรงงาน กำไรภาษี ค่าดำเนินการ ทำให้ภาพรวมราคาค่าก่อสร้างอาคารปรับเพิ่มขึ้น +0.83%

           รายละเอียดของราคาค่าก่อสร้างอาคารเป็นดังนี้:

ที่มา : http://bit.ly/2nIAP7C

 • หลงรัก
  8
 • ว้าว!
  6
 • ขำขำ
  4
 • เศร้า
  8